Overøye.no

Spørsmål og svarKan vi fritt velge den hytteleverandøren og hyttetypen vi ynskjer?

Ja, det er ingen bingding på hverken hytteleverandør eller hyttetype.

Kva blir utbyggingsgraden?

Kvar tomt kan bebyggast med inntil 20% av BYA.

Kjem anneks i tillegg?

Det kan byggast inntil 4 bygninger pr. tomt med samla BYA på 200 m2 der hovedbygning kan ha BYA på maks 150m2. Hugs regelen om maks 20% utbyggingsgrad.

Kor nært til hovedbygninga kan eit anneks ligge?

Avstand mellom bygningene kan maksimalet vere 8 meter. I utgangspunktet kan det byggast så nært det er mulig reint praktisk. Det er kun tillatt med ei bueining pr. tomt.

Kan ein bygge kjellar?

Nei, kjellar kan ikkje byggast, men "krypkjeller" på maks 1,84 m høgde skal kunne byggast. NB! maks 60cm synlig mur.

Når kan vi starte å bygge?

Våren 2010 vil feltet vere klart til utbygging.

Kva blir breidda på bilvegen og kva med parkering?

Fellesvegen i feltet vil vere 4 meter brei og privatveg fram til kvar hytte blir 3-4 meter. Det skal byggast 2 parkeringsplasser ved kvar hytte.

Kven skal administrere og utføre snøbrøyting i feltet og kven skal betale?

Det skal etablerast ei hytteforening som skal administrere vedlikehald av vegen og brøytinga. Vegen skal brøytast slik at biler kan kome fram heile året. Kvar enkelt hytteeigar blir forplikta til å delta økonomisk i brøytinga. Innleigd person med traktor/fres vil utføre snøryddinga.

Skal vegen asfalterast?

Nei, av estetiske grunnar vil alle vegar i feltet ha grusdekke. Asfaltert veg inntil hyttene er heller ikkje tillatt ihht reguleringsplan eller arealdelplan for området.

Kan vi få breiband på hytta?

Ja, dette er tilgjengelig frå dag ein.